Inleiding

Hierdie bepalings en voorwaardes bepaal jou gebruik van hierdie webtuiste; Deur hierdie webtuiste te gebruik, aanvaar u hierdie terme volledig en sonder voorbehoud. As u nie met hierdie bepalings en voorwaardes of enige deel van hierdie bepalings en voorwaardes ooreenstem nie, moet u nie hierdie webtuiste gebruik nie.

U moet ten minste 18 [agttien] jaar oud wees om hierdie webtuiste te gebruik. Deur hierdie webtuiste te gebruik en deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar, waarborg u dat u ten minste 18 jaar oud is.

Lisensie om webtuiste te gebruik

Tensy anders vermeld, besit ons en/of ons lisensiehouers die intellektuele eiendomsregte wat op hierdie webtuiste gepubliseer word en materiaal wat gebruik word. Onderhewig aan die onderstaande lisensie, word al hierdie intellektuele eiendomsregte voorbehou.

U mag die bladsye, lêers of ander inhoud van die webtuiste besigtig, aflaai, en berg slegs vir u eie persoonlike gebruik, onderhewig aan die beperkings hieronder en elders in hierdie bepalings en voorwaardes.

Jy mag nie:

 • enige materiaal van hierdie webtuiste her-publiseer nie, nie in gedrukte of digitale formaat of dokumente nie (insluitend die her-publikasie op ‘n ander webwerf);
 • enige materiaal van die webtuiste verkoop, verhuur of sub-lisensieer nie;
 • enige materiaal van die webtuiste in die openbaar wys nie;
 • enige materiaal van hierdie webtuiste her-publiseer, dupliseer, kopieer of andersins van gebruik maak vir kommersiële doeleindes nie;
 • enige materiaal op die webtuiste redigeer of wysig nie;
 • enige materiaal vanaf hierdie webtuiste hersien – behalwe vir inhoud wat spesifiek en uitdruklik beskikbaar gestel word vir herverdeling; of
 • enige gedeelte van hierdie webtuiste her-publiseer of her-produseer deur gebruik te maak van iframes of skermskrapers nie.

Waar inhoud spesifiek vir herverdeling beskikbaar gestel word, mag dit net in jou organisasie herverdeel word.

Aanvaarbare gebruik

U mag hierdie webtuiste nie gebruik op enige manier wat skade veroorsaak op die webtuiste of die beskadiging van die beskikbaarheid of toeganklikheid van of op enige wyse wat onwettig, bedrieglik of skadelik is of in verband met enige onwettige, bedrieglike of skadelike doel of aktiwiteit nie.

U mag hierdie webtuiste nie gebruik om enige materiaal wat bestaan uit kwaadwillige rekenaar programmatuur (of gekoppel is aan) enige spyware-, rekenaarvirus-, trojaanse perd-, wurm-, sleutelbordlogger of rootkit of ander te kopieer, te stoor, te gebruik, te publiseer of te versprei nie.

U mag geen sistematiese of outomatiese data-insamelingsaktiwiteite op of in verband met hierdie webtuiste uitvoer sonder ons skriftelike toestemming nie.

Dit sluit in:

 • skraap
 • data ontginning
 • data-ekstraksie
 • data-oes
 • ‘rame’ (iframes)
 • Artikel ‘Spinning’

U mag nie hierdie webtuiste of enige deel daarvan gebruik om ongewenste kommersiële kommunikasie te stuur nie. U mag hierdie webtuiste nie gebruik vir enige doeleindes met betrekking tot bemarking sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van die kopiereg-eienaar nie.

Beperkte toegang

Toegang tot sekere areas van hierdie webtuiste is beperk. Ons behou die reg voor om die toegang tot sekere dele van hierdie webtuiste, volgens ons diskresie, te beperk. Ons mag hierdie beleid sonder kennisgewing redigeer of verander.

As ons u ‘n gebruikersnaam en wagwoord bied om toegang tot beperkte areas van hierdie webtuiste of ander inhoud of dienste te verkry, moet u verseker dat die gebruikersnaam en wagwoord vertroulik gehou word. U alleen is verantwoordelik vir u wagwoord en gebruikers ID sekuriteit.

Ons kan u gebruikersnaam en wagwoord na eie goeddunke sonder kennisgewing of verduideliking deaktiveer.

Gebruiker inhoud

In hierdie bepalings en voorwaardes beteken “u gebruikersinhoud” materiaal (insluitend sonder beperking teks, beelde, klankmateriaal, video materiaal en oudiovisuele materiaal) wat u aan hierdie webwerf voorlê.

U verleen aan ‘n wêreldwye, onherroeplike, nie-eksklusiewe, royalty-vrye lisensie om u gebruikersinhoud in enige bestaande of toekomstige media te gebruik, te her-produseer, aan te pas, te publiseer, te vertaal en te versprei. U verleen ook die reg om subregte van hierdie regte, en die reg om ‘n aksie te bring vir die skending van hierdie regte.

U gebruikersinhoud mag nie onwettig wees nie. Dit mag nie inbreuk maak op die regte van enige derde party nie en mag nie regstappe oplewer teen u of ‘n derde party (in elke geval onder enige toepaslike wetgewing nie).

U mag nie gebruik maak van enige inhoud op die webtuiste wat enige bedreigde of werklike regsgedinge of ander soortgelyke klagtes het of ooit gehad het nie.

 Ons behou die reg voor om materiaal wat op hierdie webwerf ingedien is, te wysig of te verwyder of wat op die web bedieners gehuisves of gepubliseer is.

Ons regte onder hierdie bepalings en voorwaardes met betrekking tot gebruikersinhoud, onderneem ons nie om die indiening van sodanige inhoud aan of die publikasie van sodanige inhoud op hierdie webtuiste te monitor nie.

Geen waarborge

Hierdie webtuiste word verskaf “soos dit is” sonder enige voorstellings van waarborge, uitdruklik of geïmpliseer. maak geen voorstellings of waarborge in verband met hierdie webtuiste, of die inligting en materiaal wat op hierdie webtuiste verskaf word nie.

Sonder afbreuk aan die algemeenheid van die voorafgaande paragraaf, waarborg ons nie dat:

 • hierdie webtuiste voortdurend beskikbaar is of beskikbaar sal wees nie; of
 • die inligting op hierdie webtuiste volledig, waar, akkuraat of nie-misleidend is nie.

Niks op hierdie webtuiste bepaal, of is bedoel om advies van enige aard te beid nie. As jy advies benodig met betrekking tot enige wettige, finansiële of mediese aangeleentheid, moet jy ‘n toepaslike professionele persoon raadpleeg.

Beperkings van aanspreeklikheid

Ons sal nie aanspreeklik wees (hetsy onder die kontakreg, die wetsbepalings of andersins nie) met betrekking tot die inhoud van, of gebruik van, of andersins in verband met, hierdie webtuiste nie:

 • tot die mate dat die webtuiste gratis beskikbaar gestel word vir enige direkte verlies;
 • vir enige indirekte, spesiale of gevolglike verlies; of
 • vir enige besigheidsverliese, verlies van inkomste, inkomste, winste of verwagte spaargeld, verlies van kontrakte of sake verhoudings, verlies van reputasie of welwillendheid, of verlies of korrupsie van inligting van data nie

Hierdie beperkinge van aanspreeklikheid is van toepassing, selfs al is die potensiële verlies uitdruklik aangeraai.

Uitsonderings

Niks in hierdie webtuiste se vrywaring sal enige waarborg wat deur wetgewing geïmpliseer word, uitgesluit of beperk dat dit onwettig sou wees om uit te sluit of te beperk nie;

 • en niks in hierdie webtuiste-vrywaring sal die aanspreeklikheid van enige van die volgende uitsluit of beperk nie:
 • dood of persoonlike besering veroorsaak deur die nalatigheid van of sy agente, werknemers of aandeelhouers / eienaars;
 • bedrog of bedrieglike wanvoorstelling aan die kant van; of saak wat dit onwettig of onwettig sou wees om die aanspreeklikheid uit te sluit of te beperk, of te probeer of voor te stel nie.

Redelikheid

Deur gebruik te maak van hierdie webtuiste, stem u in dat die uitsluitings en beperkinge van aanspreeklikheid wat in hierdie webtuiste se vrywaring uiteengesit is redelik is.
As jy nie dink dit redelik is nie, moet u nie van hierdie webtuiste gebruik maak nie.

Ander partye

U aanvaar dat, as ‘n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid, ‘n belang in die beperking van die persoonlike aanspreeklikheid van sy beamptes en werknemers is.
U stem in dat u geen eis persoonlik teen die beamptes of werknemers sal bring ten opsigte van enige verliese wat u in verband met die webtuiste ervaar nie.

Sonder inagneming van die voorafgaande paragraaf, stem u saam dat die beperkinge van waarborge en aanspreeklikheid wat in hierdie webtuiste se vrywaring uiteengesit word, beamptes, werknemers, agente, filiale, opvolgers, toewysers en onderaannemers, sal beskerm.

Onafdwingbare bepalings

As enige bepaling van hierdie webtuiste se vrywaring ingevolge die toepaslike wetgewing onwettig is of onwettig bevind word, sal dit nie die afdwingbaarheid van die ander bepalings van hierdie webtuiste se vrywaring beïnvloed nie.

Vrywaring

U vrywaar hiermee en onderneem om te bly vrywaar, teen enige verliese, skadevergoeding, koste, laste en uitgawes (insluitend sonder beperking regskoste en enige bedrae betaalbaar aan ‘n derde party ter vereffening van ‘n eis of geskil op advies van regsadviseurs) aangegaan of gely deur die uitbreuk deur u van enige bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes, of voortspruitend uit enige eis dat u enige bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes oortree het.

Oortredings van hierdie bepalings en voorwaardes

Sonder inagneming van ons ander regte ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes, kan ons, indien u hierdie bepalings en voorwaardes op enige manier oortree, die nodige stappe doen om die oortreding te hanteer, insluitende die opskorting van u toegang tot die webtuiste, wat u verbied om toegang tot die webtuiste te verkry. die rekenaars te blokkeer, wat van u IP-adres gebruik maak, om toegang tot die webtuiste te verkry, kontak u internet diens verskaffer om te versoek dat hulle u toegang tot die webtuiste blokkeer en/of hofverrigtinge teen u in te stel.

Variasie

Ons kan hierdie terme van tyd tot tyd hersien. Hersiedne bepalings en voorwaardes sal van toepassing wees op die gebruik van hierdie webtuiste vanaf die datum van die publikasie van die hersiedne bepalings en voorwaardes op hierdie webtuiste. Gaan asseblief hierdie bladsy gereeld na om seker te maak dat jy vertroud is met die huidige weergawe.

Opdrag

Ons mag oordragte, subkontrakteer of andersins met regte en/of verpligtinge onder hierdie bepalings en voorwaardes handel sonder om u in kennis te stel of u toestemming te verkry. U mag nie u regte en/of verpligtinge onder hierdie bepalings en voorwaardes oorreed, onderkontrak of andersins hanteer nie.

Skeiding

As ‘n bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes deur enige hof of ander bevoegde owerheid bepaal word om onwettig en/of onafdwingbaar te wees, sal die ander bepalings van krag bly. Indien enige onwettige en/of onverkrygbare bepaling wettig of afdwingbaar sou wees indien ‘n gedeelte daarvan verwyder word, sal daardie gedeelte geag word te verwyder, en die res van die bepaling sal in werking tree.

Hele ooreenkoms

Hierdie bepalings en voorwaardes, saam met ons Privaatheids-beleid, vorm die volledige ooreenkoms tussen u en met betrekking tot u gebruik van hierdie webtuiste en vervang alle vorige ooreenkomste met betrekking tot u gebruik van hierdie webtuiste.

Reg en jurisdiksie

Hierdie bepalings en voorwaardes sal onderworpe wees aan en uitgelê word in ooreenstemming met die wette van Suid-Afrika en enige dispute wat verband hou met hierdie bepalings en voorwaardes sal onderworpe wees aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika.

Oor hierdie webtuiste Terme en Voorwaardes

As daar enige vrae rakende hierdie bepalings en voorwaardes is, kan u ons kontak deur die onderstaande inligting.

Hierdie webtuiste word besit en bedryf deur MyWEB-Designs.
Ons is geleë in Suid Afrika en ons kantore is by:
21 Hadfield Straat, CW1, Vanderbijlpark, 1911

U kan ons kontak:
(a) deur gebruik te maak van die kontak vorm op ons webtuiste – https://myweb-designs.co.za/en/contact
(b) deur middel van epos, gebruik hierdie epos adres: info@myweb-designs.co.za

Laaste Geredigeer op 2018-06-24

Scroll to Top